ای کاش از بهر شهیدانی که گم شد نامشان

لایق شور و شهامت یا شهادت می شدیم