آدم های ساده را دوست دارم
     بوی ناب آدم میدهند .