هر شش جهتم ای جان ، منقوش جمال تو
در آینه ، درتابی ، چون یافت صقال تو
آیینه تو را بیند ، اندازه عرض خود
در آینه کی گنجد ؟ اشکال کمال تو