رواقهای تو را پر کشیده ام بانو...               

بجز حریم تو از هر چه آسمان سیرم