به رَغم مُدعیانیِ که منع عشق کنند   

جمال چهره‌ی تو حُجَّت مُوجّه ماست