تندیس غیاث الدین جمشید کاشانی

چون نقطه اگر ساکن یک جای شوی

            چون دایره گرمحیط پیمای شوی
                   از قسمت خویش پای بیرون ننهی                                  
                                    گرچون سر پرگار همه پای شوی