راستی شعر انقلاب چیست؟

غیر دوربین مرتضا

که درد را ،

مردهای مرد را نشانه می گرفت

غیر آتشی که در صدای او زبانه می گرفت

اینک این شروع فتح دیگری ست

پس کجاست آن روایت نجیب

آن صدای تا ابد غریب

راستی شعر انقلاب چیست؟

راستی انقلاب ما برای کیست؟

اصلا این همه نگاه منتظر

مگر

شعر نیست؟