شکر خدا که نان شب ما حسین شد
ممنون لطف مادر این خانواده ایم


بال ملائکه است که ما را می آورد
یعنی سواره ایم اگر پیاده ایم


داریم با "حسین، حسین" پیر می شویم
خوشحال از این جوانی از دست داده ایم