بازار کاشان- عاشورای 1394

فریاد های های عزاداری حسین
از فرش تا به عرش کشیدن گرفته باز
از شاخه های سبزترین باغ روزگار
مانند میوه ای که رسیدن گرفته باز
بزم عزای عمه ی سادات آمد و
ذکر حسین حسین شنیدن گرفته باز