تو بندگی بگزین شهریار بر  درِ  دوست

که بندگان  درِ  دوست ، شهریارانند