دنیا  دوتاست ....
بالانشین ها و پایین نشین ها
فرقشان از دور پیداست