تولد یک عکس، آغاز تقلایی بی فرجام برای مقابله با مرگ است.