گوهرخود را هویدا  کن ، کمال این است و بس

خویش را درخویش پیدا کن ، کمال این است و بس

سنگ دل را سرمه کن ، در آسیای رنج  و درد

دیده  را زین سرمه بینا کن ، کمال این است و بس

همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب

در درون اهل جان  جا کن ، کمال این است و  بس