به راهت گر شود جان می سپارم                  هر آنچه سخت ، آسان می سپارم

بگو حد ارادت چیست ای دوست؟                 چه قابل باشدت آن می سپارم.