این گنبـــد فرســـوده مینــــا بنگر            گــرد گنبــدش هــزار سـودا بنگـر

گر لب به سخن باز کند می گوید               هر آمده بوده رفتــه رســـوا بنگـر