شهید یعنی که انسان در قفس نیست

  نشان زنده بودن در نفس نیست.

مراسم تشییع پیکر پاک شهدای غواص در کاشان ، مرداد 94.