در سراپرده زیبای خیال
به تو می اندیشم
ای ساحل خیالم ...