آنان زنده‌اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.