چه دعایی کنمت بهتر از این     

   که خدا پنجره ی رو به اتاقت باشد