هر گم شده ای به عشق مایل نشود

           هر تکه کلام ساده ای دل نشود...

         برخیز شهید دیگری پیدا کن 

                                حیف است که این ترانه کامل نشود!