گمنامی تنها برای شهرت پرستان درد آور است ،

وگرنه همه اجرها در گمنامیست.

محکمه خون شهداء محکمه عدلیست

که ما را در آن به محاکمه می کشند . . .