گرچه پیریم از جوانان جهان دلخوش تریم           خنده‌ها بر صبح دارد موی چون کافور ما